ADR

ADR

ADR betekent ‘Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuse par Route’. Een hele mond vol. In het kort: het vervoeren van gevaarlijke stoffen en goederen binnen Europa.

We vervoeren je gevaarlijke stoffen en goederen op een veilige manier. Naast voor de hand liggende stoffen als brandbare, giftige en radioactieve stoffen gaat het om onder andere ontplofbare stoffen en voorwerpen, gassen, brandbare (vloei)stoffen, oxiderende stoffen en bijtende stoffen.